TƯ VẤN DU HỌC: 02743 821 230 - 0917 860 869

EMAIL: nthuong@bdu.edu.vn


Dành cho các bạn học kế toán, người làm kế toán và các đối tượng cần nghiên cứu.

Đợt 1: Ngày 31/12/2007 ban hành 4 chuẩn mực:

 Chuẩn mực số 02 – Hàng tồn kho
 Chuẩn mực số 03 – Tài sản cố định hữu hình
 Chuẩn mực số 04 – Tài sản cố định vô hình
 Chuẩn mực số 14 – Doanh thu và thu nhập khác
 Quyết định 49/2001/QĐ-BTC và thông tư hướng dẫn 161/2007/TT-BTC

Đợt 2: Ngày 31/12/2002 ban hành 6 chuẩn mực:
 Chuẩn mực số 01 – Chuẩn mực chung
 Chuẩn mực số 06 – Thuê tài sản
 Chuẩn mực số 10 – Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái
 Chuẩn mực số 15 – Hợp đồng xây dựng
 Chuẩn mực số 16 – Chi phí đi vay
 Chuẩn mực số 24 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 Quyết định 165/2002/QĐ-BTC và thông tư hướng dẫn 161/2007/TT-BTC

Đợt 3: Ngày 30/12/2003 ban hành 6 chuẩn mực:
 Chuẩn mực số 05 – Bất động sản đầu tư
 Chuẩn mực số 07 – Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết
 Chuẩn mực số 08 – Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh
 Chuẩn mực số 21 – Trình bày Báo cáo tài chính
 Chuẩn mực số 25 – Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con
 Chuẩn mực số 26 – Thông tin về các bên liên quan
 Quyết định 234/2003/QĐ-BTC và thông tư hướng dẫn 161/2007/TT-BTC

Đợt 4: Ngày 15/02/2005 ban hành 6 chuẩn mực:
 Chuẩn mực số 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp
 Chuẩn mực số 22 – Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự
 Chuẩn mực số 23 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
 Chuẩn mực số 27 – Báo cáo tài chính giữa niên độ
 Chuẩn mực số 28 – Báo cáo bộ phận
 Chuẩn mực số 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán
 Quyết định 12/2005/ QĐ-BTC và thông tư hướng dẫn 20/2006/TT-BTC

Đợt 5: Ngày 28/12/2005 ban hành 4 chuẩn mực
 Chuẩn mực số 11 – Hợp nhất kinh doanh
 Chuẩn mực số 18 – Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng
 Chuẩn mực số 19 – Hợp đồng bảo hiểm
 Chuẩn mực số 30 – Lãi trên cổ phiếu
 Quyết định 100/2005/ QĐ-BTC và thông tư hướng dẫn 21/2006/TT-BTC

Nguồn: CBS