TƯ VẤN DU HỌC: 02743 821 230 - 0917 860 869

EMAIL: nthuong@bdu.edu.vn


Được sự cho phép của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trung tâm Nghề nghiệp và Hỗ trợ Doanh nghiệp - Trường Đại học Bình Dương sẽ kết phối hợp với Ban ngành các Tỉnh và Các Hội doanh nhân các tỉnh để tổ chức các khóa đào tạo, Bồi dưỡng nguồn lực cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2019.

Căn cứ Thông tư hướng dẫn số 05/2019/TT-BKH ngày 29/03/2019 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư về việc hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV;

Căn cứ Thông tư hướng dẫn số 49/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV;

 Căn cứ kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV của Trung tâm phía Nam và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2019 của địa phương.

Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Nam thuộc Cục Phát triển Doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch Đầu tư được giao làm đầu mối để tổ chức triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV trên địa bàn 22 tỉnh phía Nam.

Nay Trung tâm đề nghị quý Sở hỗ trợ phối hợp để tổ chức các khóa đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2019 như sau:

I/ Các hình thức đào tạo và NSNN hỗ trợ:

1/Khóa khởi sự kinh doanh:

- Thời gian tổ chức tối đa là 02 ngày, không bao gồm đi thực tế tại doanh nghiệp; Đối tượng là người lao động của doanh nghiệp mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh; Doanh nghiệp mới thành lập trong 02 năm; Số lượng : 40 học viên/khóa.

- Học phí cho khóa học dự kiến là: 1.175.000đ/hv/khóa. Trong đó NSNN hỗ trợ 100% học phí.

- Thủ tục gồm: Giấy đăng ký kinh doanh công chứng, CMND người đi học công chứng. Phiếu đăng ký (Theo mẫu PL 3). Sau khi học xong phải nộp bài thu hoạch. (Theo PL 4).

- Hỗ trợ kinh phí teabreak, chi phí giảng viên. Chi phí mở lớp. Chi phí thuê văn phòng 15.000.0000đ/lớp. Chính quyền nơi tổ chức hỗ trợ văn phòng để học.

2/ Khóa Quản trị kinh doanh:

- Thời gian tổ chức tối đa là 03 ngày, trong đó có 1/2 ngày đi thực tế tại doanh nghiệp; Đối tượng là người lao động của doanh nghiệp; Số lượng: 40 học viên/khóa.

- Học phí cho khóa học dự kiến là: 1.750.000đ/hv/khóa. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% học phí đối với học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa có trụ sở tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ khi tham gia khóa đào tạo.

Đối với học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa không có trụ sở tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa không do nữ làm chủ khi tham gia khóa đào tạo thì học viên sẽ được Ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% là 1.225.000đ/hv/khóa, còn lại học viên đóng góp là 525.000 đ/hv/khóa.

- Thủ tục gồm: Giấy đăng ký kinh doanh công chứng, CMND người đi học công chứng. Phiếu đăng ký (Theo mẫu PL 3). Sau khi học xong phải nộp bài thu hoạch. (Theo PL 4).

- Hỗ trợ kinh phí teabreak, chi phí giảng viên. Chi phí mở lớp. Chi phí thuê văn phòng 15.000.0000đ/lớp. Chính quyền nơi tổ chức hỗ trợ văn phòng để học.

3/ Lớp Quản trị kinh doanh chuyên sâu: Lớp này không hỗ trợ. Nhưng nếu có danh sách đóng trên địa bàn  huyện Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Phú Riềng, Lộc Ninh. Thì sẽ xem xét trình lên Bộ KHĐT để miễn phí 100%.

Gồm các lớp đào tạo như: CEO; CPO; CFO (Trong đó quý Đơn vị có thể chọn 2 trong 3 lớp đạo). Thời gian học là 28 ngày (có thể không liên tục) và chia thành 4 modul, mỗi modul là 01 chuyên đề khác nhau, mỗi modul học là 7 ngày. Trong thời gian 28 ngày học thì đó có 1/3 thời gian là nghiên cứu tình huống hoặc đi thực tế tại doanh nghiệp; Đối tượng là cán bộ quản lý của doanh nghiệp; Số lượng tối thiểu là 25 học viên/khóa.

- Học phí của khóa học (01 modul) dự kiến là: 4.000.000đ/hv/khóa. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% là 2.000.000đ/hv/khóa, còn lại học viên đóng góp 50% là 2.000.000 đ/hv/khóa.

- Thủ tục gồm: Giấy đăng ký kinh doanh công chứng, CMND người đi học công chứng. Phiếu đăng ký (Theo mẫu PL 3). Sau khi học xong phải nộp bài thu hoạch. (Theo PL 4).

- Hỗ trợ kinh phí teabreak, chi phí giảng viên. Chi phí mở lớp. Chi phí thuê văn phòng 15.000.0000đ/lớp. Chính quyền nơi tổ chức hỗ trợ văn phòng để học.

4/ Khóa trực tiếp tại doanh nghiệp sản xuất, chế biến: Bình phước được miễn phí 100% các huyện Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Phú Riềng, Lộc Ninh.

Gồm các khóa đào tạo về Quản trị sản xuất. Thời gian học là 7 ngày. Trong đó có 1/3 thời gian là nghiên cứu tình huống hoặc đi thực tế tại doanh nghiệp; Đối tượng là người lao động và cán bộ quản lý của doanh nghiệp; Số lượng là 15 học viên/khóa.

- Học phí của khóa học dự kiến là: 3.934.000 đ/hv/khóa. Trong đó NSNN hỗ trợ 50% là 1.967.000 đ/hv/khóa, còn lại học viên đóng góp là 1.967.000 đ/hv/khóa, nhưng không quá 01 lần một năm.

- Thủ tục gồm: Giấy đăng ký kinh doanh công chứng, CMND người đi học công chứng. Phiếu đăng ký (Theo mẫu PL 3). Sau khi học xong phải nộp bài thu hoạch. (Theo PL 4).

- Hỗ trợ kinh phí teabreak, chi phí giảng viên. Chi phí mở lớp. Chi phí thuê văn phòng 15.000.0000đ/lớp. Chính quyền nơi tổ chức hỗ trợ văn phòng để học.

5/ Trường hợp huy động được tiền tài trợ từ các nguồn khác ngoài tiền ngân sách Trung ương đã hỗ trợ:

5.1/ Trường hợp địa phương huy động được tiền tài trợ từ các nguồn khác ngoài tiền ngân sách Trung ương đã hỗ trợ, như các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cho khóa đào tạo, thì học viên không phải đóng học phí. Nếu không có tài trợ thì học viên khi tham gia khóa đào tạo phải đóng góp học phí phần còn lại sau khi được NSNN hỗ trợ theo quy định.

5.2/ Mức NSNN hỗ trợ 100% học phí đối với học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa có trụ sở tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ khi tham gia khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh. Việc xác định địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Phụ lục II danh mục ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư. Việc xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

II/ Thời gian mở khóa học:

Qúy Sở có thể bắt đầu chiêu sinh và mở khóa học từ ngày 24/09/2019.

III/ Nội dung đào tạo:

Lựa chọn các chuyên để đào tạo tại Mục 1 đối với các khóa Khởi sự kinh doanh; Mục 2 đối với các khóa Quản trị kinh doanh; Mục 3 đối với các khóa Quản trị kinh doanh chuyên sâu; Mục 4 đối với các khóa đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến của phụ lục 01 của Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT ngày 29/03/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

IV/ Cách thức phối hợp để tổ chức đào tạo:

1/ Về phía Sở: Hỗ trợ Trung tâm một số công việc như sau:

- Chiêu sinh và thu học phí (Trung tâm sẽ xuất hóa đơn tài chính cho học viên nếu có yêu cầu) đối với các khóa đào tạo Quản trị kinh doanh; Quản trị chuyên sâu và trực tiếp tại doanh nghiệp.

          - Liên hệ địa điểm tổ chức khóa học, trang trí khai bế giảng..

         - Cử cán bộ làm đầu mối liên lạc và tham gia quản lý khóa học với cán bộ của Trung tâm.

2/ Về phía Trung tâm:

- Bố trí giảng viên có kinh nghiệm theo chuyên đề mà qúy Sở đã đăng ký.

          - Cung cấp giáo trình, tài liệu khóa học cho học viên.

            - Cử cán bộ quản lý theo dõi khóa đào tạo. Tham gia lễ khai, bế giảng với địa phương.

- Cuối khóa học sẽ cấp giấy chứng nhận cho các học viên tham gia khóa đào tạo Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh chuyên sâu và đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp đạt yêu cầu theo quy định của khóa học.

- Mọi chi phí phục vụ cho khóa học do Trung tâm hỗ trợ DNNVV phía Nam chi trả.

Trên đây là một số thông tin Trung tâm hỗ trợ DNNVV phía Nam thông báo đến qúy Sở. Đồng thời mong Sở tạo điều kiện, hỗ trợ thiết thực, có hiệu quả để Trung tâm chúng tôi tổ chức các khóa đào tạo cho DNNVV ở địa phương trong năm 2019 được thành công tốt đẹp.

Rất mong quý Sở phản hồi sớm cho Trung tâm để biết và phối hợp thực hiện.

Mọi thông tin liên lạc theo địa chỉ: Ms. Nguyễn Thị Hương. ĐT: 0917 860 869 hoặc 0995 666 889 Email: huongcbs@gmail.com

Trân trọng!