TƯ VẤN DU HỌC: 02743 821 230 - 0917 860 869

EMAIL: nthuong@bdu.edu.vn 

MỤC TIÊU:
-  Cập nhật những điều chỉnh, bổ sung trong hệ thống kế toán Việt Nam;
-  Cập nhật những thay đổi trong Luật kế toán về nghề kế toán và vai trò của người làm công tác kế toán trong một doanh nghiệp, tổ chức;
-  Hiểu được tình hình hoạt động của một doanh nghiệp từ góc độ tài chính mà khởi điểm là các báo cáo tài chính, bản chất khoa học của hệ thống kế toán và quy trình kế toán;
-  Củng cố kiến thức pháp luật về kinh tế, luật thuế và lập báo cáo thuế;
- Nắm vững tính chất, mục đích, nội dung, phạm vi, nhiệm vụ các loại kiểm toán và các nội dung kiểm toán: kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập và kiểm toán Nhà nước;
-  Phân tích cơ cấu tài chính, rủi ro tài chính và dự báo tài chính ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp;
-  Phân tích cơ cấu chi phí, rủi ro kinh doanh và dự báo chi phí của doanh nghiệp;
-  Lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch vốn lưu động và kế hoạch ngân sách của doanh nghiệp;
-  Nắm vững kỹ thuật chiết khấu dòng tiền và các ứng dụng của nó trong việc thẩm định các dự án đầu tư.
 
ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:
-  Các kế toán viên, kế toán trưởng tại các doanh nghiệp chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định hiện hành;
-  Các nhân viên hành nghề kế toán theo quy định của pháp luật kế toán;
-  Các đối tượng quan tâm đến chương trình Bồi dưỡng Nghiệp vụ Kế toán trưởng.
 

THỜI LƯỢNG:

128 Tiết (11 chuyên đề bồi dưỡng Kế Toán Trưởng theo chương trình khung của Bộ Tài Chính)
 
HỌC PHÍ:
-  2.000.000 đồng